Παράγουμε λύσεις
για τους περισσότερους κλάδους

OUR PRODUCTS

ReFlex

ReFlex

Recycled Content
Η χρήση Ανακυκλώσιμων Υλικών προσφέρει:
• Τήρηση απαιτήσεων της Νομοθεσίας
• Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της συσκευασίας
• Αποφυγή πληρωμής περιβαλλοντικών προστίμων και εισφορών