Οι 2 παρακάτω έρευνες που έγιναν στην Αμερική με την μέθοδο της ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA), σκοπό να συγκρίνουν διαφορετικές συσκευασίες δημητριακών και καφέ ως προς τη βιωσιμότητα.
Οι παράμεροι που υπολογίζονται και συγκρίνονται στις μελέτες είναι: η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων (fossil fuel consumption), οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (green house gas emissions) και η κατανάλωση νερού που προκύπτει από την παραγωγή της κάθε συσκευασίας καθώς επίσης και η αναλογία βάρους συσκευασμένου προϊόντος/βάρος συσκευασίας.

1η μελέτη – E-COMMERCE CEREAL PACKAGING CASE STUDY
Σύγκριση ως προς τη βιωσιμότητα της Συσκευασία Δημητριακών (cereals) σε 3 διαφορετικές συσκευασίες α. εύκαμπτο stand up pouch β. bag in box γ. bag in box with overbox

Συμπεράσματα:
1. Όσον αφορά την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Το stand up pouch ζυγίζει 277 gr και καταναλώνει για την παραγωγή του 1.22 ΜJ. Το bag in box ζυγίζει 536 gr και καταναλώνει 2.7 MJ ενώ το υπάρχει και άλλο κουτί (overbox) η συσκευασία ζυγίζει 1031 gr και καταναλώνει 3,94 MJ ορυκτών καυσίμων (4 φορές περισσότερο από το stand up pouch).
2. Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, Το stand up pouch εκπέμπει για την παραγωγή του 0,075 Kg CO2. Το bag in box εκπέμπει 0,2951 Kg CO2 (+290% σε σχέση με το stand up pouch) ενώ το υπάρχει και άλλο κουτί (overbox) η συσκευασία εκπέμπει 0,411 Kg CO2 (+441% σε σχέση με το stand up pouch)
3. Σχετικά με την κατανάλωση νερού, το bag in box χρειάζεται +421% περισσότερο νερό για την παραγωγή του σε σχέση με το stand up pouch ενώ αν υπάρχει και το overbox τότε απαιτείται + 708% περισσότερο νερό σε σχέση με το stand up pouch.
4. Όσον αφορά την αναλογία βάρος προϊόντος προς βάρος συσκευασίας. Το stand up pouch είναι το 12% του συνολικού βάρους και το προϊόν 88%, Το bag in box είναι το 24.9% % και το προϊόν 75% %, ενώ όταν υπάρχει και άλλο κουτί (overbox) η συσκευασία είναι το 38% του συνολικού βάρους και το προϊόν το 62%

2η μελέτη – COFFEE PACKAGING CASE STUDY

Σύγκριση ως προς τη βιωσιμότητα της Συσκευασία καφέ σε 3 διαφορετικές συσκευασίες α. εύκαμπτο stand up pouch β. HDPE πλαστικό κουτί γ. Κουτί αλουμινίου (steel can)

Συμπεράσματα:
1. Όσον αφορά την κατανάλωση ορυκτών πόρων. Το stand up pouch καταναλώνει για την παραγωγή του 6.65 ΜJ ορυκτών πόρων. Το HDPE κουτί καταναλώνει 41 MJ (+ 518 % σε σχέση με το stand up pouch) ενώ το κουτί αλουμινίου καταναλώνει 36 MJ (+ 453 % σε σχέση με το stand up pouch).
2. Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, Το HDPE κουτί εκπέμπει 4 φορές περισσότερα αέρια θερμοκηπίου σε σχέση με το stand up pouch ενώ το κουτί αλουμινίου εκπέμπει 7 φορές περισσότερα αέρια θερμοκηπίου σε σχέση με το stand up pouch.
3. Σχετικά με την κατανάλωση νερού, Το HDPE κουτί καταναλώνει 2 φορές περισσότερο νερό για την παραγωγή του σε σχέση με το stand up pouch ενώ το κουτί αλουμινίου καταναλώνει 16 φορές περισσότερο νερό σε σχέση με το stand up pouch.
4. Όσον αφορά την αναλογία βάρος προϊόντος προς βάρος συσκευασίας. Το stand up pouch είναι το 4% του συνολικού βάρους και το προϊόν 96%, Το κουτί HDPE είναι το 17% και το προϊόν 83% %, ενώ στο κουτί αλουμινίου κουτί η συσκευασία είναι το 33% του συνολικού βάρους και το προϊόν το 67%

Το συμπέρασμα που εξάγεται από τις μελέτες και που θα πρέπει να τονίζουμε στους συνεργάτες μας
Αναφορικά με τη βιωσιμότητα, είναι πολύ ξεκάθαρη η υπεροχή της εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας έναντι του χαρτιού, του αλουμινίου και του άκαμπτου πλαστικού όταν γίνεται ανάλυση κύκλου ζωής και υπολογίζονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (κατανάλωση ορυκτών πόρων, κατανάλωση νερού, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου) της παραγωγής, της διακίνησης και της επεξεργασίας της συσκευασίας σε όλο τον κύκλο ζωής της.