Η εταιρεία FLEXIA με περηφάνια ανακοινώνει ότι πιστοποιήθηκε από την Εurocert με το πρότυπο ETHOS για το Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο εφαρμόζει, καθώς και τις πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, την ηθική και υπεύθυνη διακυβέρνηση, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες συνιστούν τους κυριότερους πυλώνες απαιτήσεων του προτύπου.
Το Ethos αποτελεί ένα πρότυπο αξιολόγησης του συστήματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων, και εκπονήθηκε από κοινού από το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και την EUROCERT, εστιάζοντας στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με αφορμή την λήψη της πιστοποίησης Ethos ο Κύριος Γ. Γεωργίου Managing Director της FLEXIA δήλωσε «Η πιστοποίηση με βάση το σχήμα ETHOS αναδεικνύει το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας μας και επισφραγίζει τη δέσμευση της διοίκησής της στην τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και για διακυβέρνηση με σεβασμό προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, την κοινωνία, τον πελάτη και το περιβάλλον».
Τα κριτήρια ESG στα οποία βασίζεται η πιστοποίηση ETHOS, υπαγορεύονται πλέον με αυξανόμενη ένταση από την κοινοτική Νομοθεσία ώστε οι επιχειρήσεις να αξιολογούν τους προμηθευτές τους με κριτήρια ΕΚΕ και οι χρηματοδοτήσεις να αφορούν τους οργανισμούς που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης.